Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 425
00378391

VHNT Đà Nẵng / Phòng Ban / Kế hoạch - Tài chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

     1. Chức năng.
       a. Trực thuộc Ban Giám hiệu, giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ công tác tài chính và kế toán của Trường theo luật ngân sách.
       b. Quản lý cán bộ, nhân viên của phòng theo sự phân công, phân cấp của Hiệu trưởng.

     2. Nhiệm vụ.
     a. Quản lý và sử dụng tài sản.
       - Tài sản của Trường bao gồm: đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, các trang thiết bị và những tài sản khác được Nhà nước giao cho Trường quản lý, sử dụng hoặc do Trường đầu tư mua sắm, xây dựng hoặc được biếu, tặng để đảm bảo các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khác.
       - Tài sản của Trường thuộc sở hữu nhà nước, được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.
       - Ngoài việc bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản, hàng năm có kế hoạch và bố trí kinh phí hợp lý từ nguồn thu của Trường để đầu tư bổ sung, đổi mới trang thiết bị, sửa chữa lớn, xây dựng mới và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật. Kinh phí đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học từ mọi nguồn vốn phải được xây dựng mới và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật. Kinh phí đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học từ mọi nguồn vốn phải được xây dựng thành dự án, tuân thủ các quy định về đầu tư tăng cường sơ sở vật chất của Nhà nước.
       - Hàng năm, tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản của đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước.

     b. Nguồn tài chính được sử dụng.
       - Ngân sách Nhà nước cấp.
       - Nguồn thu sự nghiệp.
       - Nguồn thu học phí, lệ phí.
       - Nguồn tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng, cho của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

     c. Nội dung chi.
       - Chi đúng luật ngân sách.
       - Chi theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ.

     d. Quản lý tài chính.
       - Thực hiện quản lý tài chính theo các quy định hiện hành.
       - Trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng, trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và chế độ chi tiêu tài chính của Nhà nước hiện hành, nhà trường chủ động bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao: Chủ động xây dựng các định mức chi tiêu phù hợp, đảm bảo được hoạt động thường xuyên, tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí có hiệu quả và tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người lao động.
       - Được vay tín dụng ngân hàng, quỹ hỗ trợ phát triển và các quỹ khác để mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ và tự chịu trách nhiệm trả nợ vay.
       - Mở tài khoản kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước; mở tài khoản tiền gửi ngân hàng để phản ánh các khoản kinh phí thuộc nguồn thu sự nghiệp của Trường; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và được hưởng các quyền lợi về miễn, giảm thuế đối với các hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ có thu.
       - Được trích lập và chủ động sử dụng các quỹ: Dự phòng ổn định thu nhập, khen thưởng, phúc lợi và phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định.
       - Hàng năm, lập dự toán chi báo cáo cơ quan chủ quản, kho bạc nhà nước nơi Trường mở tài khoản. Các khoản thu, chi thuộc ngân sách Nhà nước phải được thể hiện trong tài khoản tại kho bạc nhà nước đúng quy định hiện hành. Kinh phí từ ngân sách Nhà nước đảm bảo hoạt động thường xuyên và các khoản thu sự nghiệp, cuối năm chưa chi hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.
       - Tổ chức công tác kế toán, thống kê, báo cáo tài chính và thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.
       - Thực hiện các chế độ kiểm toán, định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra và đánh giá hiệu quả sử dụng, quản lý tiền vốn, tài sản, chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan chủ quản, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
       - Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

NHÂN SỰ PHÒNG

 Họ và tên :
Lê Đức Lộc
Chức vụ :
Trưởng phòng
Số điện thoại :
0935 126 689
 Email :
locld@danang.gov.vn

 Họ và tên :
Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức vụ :
Chuyên viên
Số điện thoại :
0912 319 909
 Email :
thaontp3@danang.gov.vn
   
Họ và tên:   Trần Thị Kiều Oanh
 Chức vụ:  Chuyên viên
 Số điện thoại:  0935 621 681
 Email: oanhttk4@danang.gov.vn 
Loading the player...