Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 387
00378248

VHNT Đà Nẵng / Phòng Ban / Đào tạo và NCKH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


      1. Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của Trường về công tác đào tạo. Tổ chức chỉ đạo, thực hiện, giám sát, quản lý công tác đào tạo bao gồm giảng dạy, học tập trong toàn Trường đối với hệ thống chính quy và không chính quy.

      2. Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, điều hành mọi hoạt động đào tạo của Trường; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và tuân theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo về nghiệp vụ quản lý giáo dục.

      3. Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu đào tạo, qui mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành học mới, nghiên cứu các đề xuất nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo.
    
      4. Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, soạn thảo các quy định về quản lý quá trình đào tạo của Trường.

      5. Cùng với các Tổ bộ môn xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của toàn Trường cho từng khóa học, năm học, học kỳ; lập thời khóa biểu bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy-học tập; đồng thời, theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế giảng dạy ở các Tổ bộ môn, đề xuất bổ sung hoặc điều chỉnh khi cần thiết, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định. Thực hiện mời giáo viên thỉnh giảng theo đề xuất của Tổ bộ môn.

      6. Tham mưu cho Hiệu trưởng các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy, phối hợp với các Tổ bộ môn kiểm tra báo cáo, thống kê khối lượng giảng dạy, đề xuất ý kiến về nhu cầu cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy-học tập.

      7. Quản lý hành chính về đào tạo theo đúng quy chế về đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về đào tạo, lập hồ sơ trình Hiệu trưởng.

      8. Tham mưu Hiệu trưởng về việc thành lập các hội đồng liên quan đến công tác đào tạo (Hội đồng thi tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp...) và phối hợp với các Phòng, Tổ bộ môn liên quan giúp các Hội đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ.
 
      9. Tham mưu tổ chức tuyển sinh các hệ đào tạo hàng năm và cùng các bộ phận khác trong Trường thực hiện công tác tuyển sinh.

      10. Đề xuất với Hội đồng Khoa học và đào tạo điều chỉnh những chương trình cần thiết cho phù hợp với mục tiêu, đối tượng đào tạo; theo dõi, kiểm tra các đơn vị trong Trường thực hiện kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu khoa học; sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo học kỳ hoặc năm học; đề xuất việc khen thưởng trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tham mưu tổ chức các hội nghị khoa học, thông tin khoa học trong và ngoài nhà trường; phối hợp với các Tổ bộ môn, đoàn thể liên quan tổ chức công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh.

      11. Tham mưu công tác đối ngoại và hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với các đơn vị trong và ngoài nước.

      12. Quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan công tác đào tạo.

      13. Tham gia quản lý, điều hành trang Web của Trường.

DANH SÁCH NHÂN VIÊN PHÒNG

 Họ và tên :
Phan Thái Hùng
Chức vụ :
Trưởng phòng
Số điện thoại :
0988 707 294
 Email :
hungpt1@danang.gov.vn

 Họ và tên :
Đặng Công Tuấn
Chức vụ :
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại :
0905 258 223
 Email :
tuandc@danang.gov.vn

 Họ và tên :
Lê Thị Kiều Yến
Chức vụ :
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại :
0511 2248132
 Email :
yenltk1@danang.gov.vn


 Họ và tên:
 Lưu Văn Quá
 Chức vụ:
 Chuyên viên
 Số điện thoại:
 0917653779
 Email:  qualv@danang.gov.vn
Họ và tên:  Đỗ Thị Phượng Uyên
 Chức vụ:  Chuyên viên
 Số điện thoại:  0983828640
 Email:  uyendtp@danang.gov.vn
Loading the player...