Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 375
00378220

VHNT Đà Nẵng / Phòng Ban / Công tác học sinh, sinh viên

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN


     1. Tham mưu Hiệu trưởng và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đối với viên chức và học sinh trong Trường; quản lý học sinh về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức và học tập; thực hiện chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật và hướng nghiệp học sinh.

     2. Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, viên chức và học sinh, công tác quản lý học sinh.

     3. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy định cụ thể hóa quy chế quản lý học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong Trường.

     4. Tổ chức các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chính trị đầu khóa,  ngoại khóa cho toàn Trường.

     5. Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hệ thống thông tin nội bộ như: Bản tin nội bộ, phát thanh, pano, apphich, tin ảnh, báo chí, trang Web của Trường.

     6. Tổ chức quản lý, sử dụng cơ sở vật chất nhà trường trang bị cho phòng; phối hợp với Phòng Hành chính-Tổ chức và các đoàn thể sử dụng có hiệu quả hội trường, phòng truyền thống, tổ chức đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế học sinh-sinh viên; các loại hình câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao trong viên chức giáo viên và học sinh.

     7. Làm đầu mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng, là cơ quan thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật học sinh và Hội đồng đánh giá rèn luyện và công nhận tốt nghiệp của học sinh.

     8. Phối hợp với Phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào Trường, quản lý việc cấp phát thẻ học sinh.

     9. Tiếp nhận, phối hợp quản lý kết quả học tập của học sinh, lưu trữ quản lý hồ sơ học sinh, xác nhận các giấy tờ liên quan đến học sinh (trừ các giấy tờ liên quan đến đào tạo) trong phạm vi được Hiệu trưởng ủy quyền.

     10. Tập hợp và đề xuất Hiệu trưởng xét trợ cấp, miễn giảm học phí, xét cấp học bổng cho học sinh theo quy định hiện hành, làm thủ tục giúp học sinh vay vốn ngân hàng; lập hệ thống thông tin quản lý học sinh ngoại trú, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các trường hợp học sinh bị ốm đau, tai nạn rủi ro...

     11. Tham mưu Ban Giám hiệu chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức đối thoại với học sinh, giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện và chế độ chính sách đối với học sinh.

     12. Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài Trường để hướng nghiệp tư vấn việc làm cho học sinh, phối hợp với các đoàn thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt học đường, tham gia công tác phát triển đảng trong học sinh.

     13. Phối hợp với các phòng liên quan để tham mưu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

 Họ và tên :
Nguyễn Thị Ái Phi
Chức vụ :
Trưởng phòng
Số điện thoại :
0905 691 535
Email :
phinta@danang.gov.vn
 
 Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Châu
 Chức vụ: Giáo viên
 Số điện thoại: 0914 180 190
 Email: chaultq@danang.gov.vn 
Loading the player...