Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 165
01996164

VHNT Đà Nẵng / Nghiên cứu khoa học / Danh mục đề tài

 

DANH MỤC SKKN VÀ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-TVHNT, ngày 31 /10/2014)

 

TT

Tên đề tài

Người

thực hiện chính

Thời gian thực hiện

Loại đề tài

Ghi chú

1

Giáo trình Lý luận và lịch sử Múa TCCN chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc

Nguyễn Thị Hội An

Đến hết

tháng 11/2014

Xây dựng giáo trình

Áp dụng theo quy định tại Thông tư số 43/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

Giáo trình Xướng âm TCCN chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc

Nguyễn Bá Sĩ

Đến hết

tháng 11/2014

Xây dựng giáo trình

3

Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong học sinh Trường T.H Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng hiện nay.

Nguyễn Thị Ái Phi

11/2014 - 05/2015

NCKH

Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 159/QĐ-TVHNT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Trường

Trung học Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.

4

Thực trạng và giải pháp khắc phục vấn đề nghỉ học, bỏ học của học sinh Trường T.H Văn hóa -Nghệ thuật Đà Nẵng hiện nay.

Lê Thị Quỳnh Châu

Đến hết 11/2014

NCKH

5

Sử dụng ca dao, tục ngữ Việt Nam trong dạy học giáo dục chính trị nhằm tạo sự hứng thú học tập cho học sinh Trường TH Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng.

Võ Hoàng Diễm Thu

11/2014 – 05/2015

SKKN

6

Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng đọc - hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Thư viện cho học sinh Trường T.H Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng.

 

Phan Thị

Ngọc Tuyền

11/2014 – 05/2015

SKKN

 

(Tổng cộng danh mục có 06 đề tài)./.      
Loading the player...