Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 143
02505575

VHNT Đà Nẵng / Phòng Ban / Hành chính - Tổ chức

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

1. Chức năng:

     a. Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách, tổ chức quản lý và thực hiện các mặt về công tác hành chính, tổ chức cán bộ, quản trị, y tế, vệ sinh môi trường và các dịch vụ xã hội khác trong Trường.


     b. Quản lý cán bộ, nhân viên của phòng mình phụ trách theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ.

     a. Tổ chức thực hiện các mặt công tác về hành chính, tổ chức cán bộ của Trường gồm:

          - Văn thư lưu trữ, thường trực và bảo vệ cơ quan, an ninh và trật tự xã hội trong nhà trường.
          - Quản lý điều động xe ôtô đi công tác.
          - Giao dịch, lễ tân, khánh tiết.
          - Sử dụng, bảo quản tài sản đúng mục đích, đúng yêu cầu phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo của Trường.

     b. Khi các bộ phận trong trường có kế hoạch bổ sung và sửa chữa trang thiết bị, Phòng tổng hợp số lượng, phối hợp với phòng Tài vụ - Kế toán xây dựng kế hoạch trình Ban Giám hiệu; khi được Ban Giám hiệu duyệt, tổ chức thực hiện việc mua sắm, sử dụng, bảo quản các loại trang thiết bị, vật tư, tài sản đúng quy định.

     c. Thực hiện các công tác về bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và học sinh, sinh viên: Phòng ngừa tệ nạn xã hội, truyền thông dân số, vệ sinh phòng bệnh, khám sức khỏe định kỳ.

     d. Quản lý toàn bộ hồ sơ của cán bộ, viên chức và người lao động (trong và ngòai biên chế), theo quy định hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bổ sung những bằng cấp, chứng chỉ mới có hoặc còn thiếu.

     e. Dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách, Phòng thực  hiện các công tác về tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ nội bộ của Trường, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên và người lao động theo đúng chức danh và nhiệm vụ, công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên và người lao động của Trường.

     f. Thực hiện chế độ làm việc, nâng lương thường xuyên, định kỳ nâng lương trước thời hạn. Thực hiện các chế độ chính sách về: Tuyển dụng, hợp đồng, hưu trí, nghỉ việc. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật …đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trường.

     g. Tổng hợp làm báo cáo về tổ chức cán bộ và các báo cáo có liên quan khi Hiệu trưởng yêu cầu.

     h. Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng về công tác hợp đồng và tuyển dụng đôi với cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên và người lao động hàng năm.

     i. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

BỘ PHẬN TÀI VỤ

     1. Chức năng.
        Trực thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức, giúp Trưởng phòng quản lý toàn bộ công tác tài chính và kế toán của Trường theo luật ngân sách.
        
     2. Nhiệm vụ.
     a. Quản lý và sử dụng tài sản.
       - Tài sản của Trường bao gồm: đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, các trang thiết bị và những tài sản khác được Nhà nước giao cho Trường quản lý, sử dụng hoặc do Trường đầu tư mua sắm, xây dựng hoặc được biếu, tặng để đảm bảo các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khác.
       - Tài sản của Trường thuộc sở hữu nhà nước, được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.
       - Ngoài việc bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản, hàng năm có kế hoạch và bố trí kinh phí hợp lý từ nguồn thu của Trường để đầu tư bổ sung, đổi mới trang thiết bị, sửa chữa lớn, xây dựng mới và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật. Kinh phí đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học từ mọi nguồn vốn phải được xây dựng mới và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật. Kinh phí đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học từ mọi nguồn vốn phải được xây dựng thành dự án, tuân thủ các quy định về đầu tư tăng cường sơ sở vật chất của Nhà nước.
       - Hàng năm, tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản của đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước.

     b. Nguồn tài chính được sử dụng.
       - Ngân sách Nhà nước cấp.
       - Nguồn thu sự nghiệp.
       - Nguồn thu học phí, lệ phí.
       - Nguồn tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng, cho của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

     c. Nội dung chi.
       - Chi đúng luật ngân sách.
       - Chi theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ.

     d. Quản lý tài chính.
       - Thực hiện quản lý tài chính theo các quy định hiện hành.
       - Trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng, trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và chế độ chi tiêu tài chính của Nhà nước hiện hành, nhà trường chủ động bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao: Chủ động xây dựng các định mức chi tiêu phù hợp, đảm bảo được hoạt động thường xuyên, tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí có hiệu quả và tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người lao động.
       - Được vay tín dụng ngân hàng, quỹ hỗ trợ phát triển và các quỹ khác để mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ và tự chịu trách nhiệm trả nợ vay.
       - Mở tài khoản kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước; mở tài khoản tiền gửi ngân hàng để phản ánh các khoản kinh phí thuộc nguồn thu sự nghiệp của Trường; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và được hưởng các quyền lợi về miễn, giảm thuế đối với các hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ có thu.
       - Được trích lập và chủ động sử dụng các quỹ: Dự phòng ổn định thu nhập, khen thưởng, phúc lợi và phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định.
       - Hàng năm, lập dự toán chi báo cáo cơ quan chủ quản, kho bạc nhà nước nơi Trường mở tài khoản. Các khoản thu, chi thuộc ngân sách Nhà nước phải được thể hiện trong tài khoản tại kho bạc nhà nước đúng quy định hiện hành. Kinh phí từ ngân sách Nhà nước đảm bảo hoạt động thường xuyên và các khoản thu sự nghiệp, cuối năm chưa chi hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.
       - Tổ chức công tác kế toán, thống kê, báo cáo tài chính và thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.
       - Thực hiện các chế độ kiểm toán, định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra và đánh giá hiệu quả sử dụng, quản lý tiền vốn, tài sản, chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan chủ quản, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
       - Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

NHÂN SỰ PHÒNG
 Họ và tên :
Nguyễn Trọng Bảo
Chức vụ :
Trưởng phòng
Số điện thoại :
0935 541 026
 Email :
baont@danang.gov.vn
   
Họ và tên :
Đặng Công Tuấn
Chức vụ : 
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại :
0905 258 223
 Email :
tuandc@danang.gov.vn

 
Họ và tên :
Nguyễn Quang Thoại
Chức vụ : 
Chuyên viên; Phụ trách Kế toán
Số điện thoại :
0905 019 599
 Email :
@danang.gov.vn

   
Họ và tên :
Nguyễn Thị Thanh Nga
Chức vụ : 
Chuyên viên
Số điện thoại :
0913 020 484 
 Email :
ngantt9@danang.gov.vn
   
Họ và tên  Phùng Thị Hà 
 Chức vụ:  Chuyên viên
 Số điện thoại:  0946 013 267
 Email:  hapt2@danang.gov.vn
   
Họ và tên :
Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức vụ : 
Chuyên viên; Thủ quỹ
Số điện thoại :
0912 319 909
 Email :
thaontp3@danang.gov.vn
   
Họ và tên:   Trần Thị Kiều Oanh
 Chức vụ:  Chuyên viên; Kế toán
 Số điện thoại:  0935 621 681
 Email: oanhttk4@danang.gov.vn 
 

 
Họ và tên: Nguyễn Anh Đức 
 Chức vụ: Giảng viên 
Số điện thoại:  0766 699 989
Email:  ducna1@danang.gov.vn  

Họ và tên :
Đặng Công Tuấn
Chức vụ : 
Phó Trưởng phòng
Số điện thoại :
0905 258 223
 Email :
tuandc@danang.gov.vn
Họ và tên :
Nguyễn Thị Thanh Nga
Chức vụ : 
Chuyên viên
Số điện thoại :
0913 020 484 
 Email :
ngantt9@danang.gov.vn
Loading the player...