Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 153
02505521

VHNT Đà Nẵng / Liên hệ / Danh bạ điện thoại

Họ và Tên Số di động Số cơ quan
(0511.)
Email
Ban giám hiệu
Nguyễn Bá Sĩ
 Hiệu trưởng   
0903 572 772
3 951 383
 sinb@danang.gov.vn
Vũ Thị Tuyết Lan
(Phó Hiệu trưởng)
0905 192 699 2248133  lanvt@danang.gov.vn
Phạm Văn Bố
(Phó Hiệu trưởng)
0905 291 075  
 bopv@danang.gov.vn
Phòng Hành chính - Tổ chức
Nguyễn Trọng Bảo
(Trưởng phòng)
0935 541 026 3 951 750 baont@danang.gov.vn
Lê Tuy
(Phó Trưởng phòng)
0905 436 525   tuyl@danang.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh Nga
(Chuyên viên)
 0913 020 484    ngantt9@danang.gov.vn
 Phùng Thị Hà
(Chuyên viên)
 0946 013 267    hapt2@danang.gov.vn
 Bùi Thu Thủy
(Chuyên viên)
 0989 396 531    thuybt@danang.gov.vn
Nguyễn Ngọc Sơn
(Nhân viên)
0905 717 593  
Đặng Thị Lợi
(Nhân viên)
0166 5495 767    
Trần Thị Hưởng
(Nhân viên)
0944 210 129    
Vũ Đình Thuận
(Nhân viên)
0905 144 029 2 801 221  
Nguyễn Văn Hải
(Nhân viên)
0905 121 115
   
 Nguyễn Ngọc Điềm
(Nhân viên)
0905268825    
Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Phan Thái Hùng
(Trưởng phòng)
0988 707 294    hungpt1@danang.gov.vn
Đặng Công Tuấn
(Phó Trưởng phòng)
0905 258 223   tuandc@danang.gov.vn
Lê Thị Kiều Yến
(Phó Trưởng phòng)
0935 593 462   yenltk1@danang.gov.vn
 Lưu Văn Quá
(Chuyên viên)

 0917653779   qualv@danang.gov.vn
 Đỗ Thị Phượng Uyên
(Chuyên viên)
 0983828640   uyendtp@danang.gov.vn
Phòng Công tác học sinh, sinh viên
Nguyễn Thị Ái Phi
(Trưởng phòng)
0905 691 535   phinta@danang.gov.vn
Lê Thị Quỳnh Châu
(Giáo viên) 
0914 180 190    chaultq@danang.gov.vn 
Phòng Kế hoạch - Tài chính 
Lê Thị Thảo
(Trưởng phòng)
0914 082 249    thaolt1@danang.gov.vn
Lê Đức Lộc
(Phó trưởng phòng)
0935 126 689   locld@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Thảo 
(Chuyên viên)
0917 653 789   thaontp3@danang.gov.vn
Trần Thị Kiều Oanh
( Chuyên viên)
0935 621 681    oanhttk4@danang.gov.vn 
 TRUNG TÂM THỰC HÀNH
Trần Khánh Chung
(Giám đốc)
 0983 171 599    chungtk@danang.gov.vn
 Phạm Thị Mỹ Hiền
(Giáo viên)
 0905 278 293    hienptm1@danang.gov.vn
Trần Nguyễn Ngọc Trung
(Giáo viên) 
 0905424702   trungtnn@danang.gov.vn 
Võ Đức Tư
(Giáo viên) 
 0168 99 15140   tuvd@danang.gov.vn 
Khoa Sân khấu - Múa
Dương Ngọc Lai
(Trưởng khoa)
0914 022 775 2 816 835  laidn@danang.gov.vn
Lê Thị Hậu
(Giáo viên)
0905 042 672    hault@danang.gov.vn
Võ Nguyên Vỹ
(Giáo Viên)
0905 404 882    vyvn@danang.gov.vn
Hoàng Anh Tú
(Giáo Viên)
0987 873 378
   tuha@danang.gov.vn
Lê Thị Uyên Bình
(Giáo viên) 
0905 570 047   binhltu@danang.gov.vn 
Nguyễn Phi Hưng
(Giáo viên) 
0905 188 627    hungnp@danang.gov.vn 
Khoa Mỹ thuật
Phan Thanh Hải
(Trưởng khoa)
0983 313 713
haipt1@danang.gov.vn
Trần Hữu Dương
(Phó Trưởng khoa)
0905 113 577   duongth@danang.gov.vn
Phan Tiến Dũng
(Giáo viên)
0935 324 208   dungpt4@danang.gov.vn
Huỳnh Thị Thắng
(Giáo viên)
0905 293 039    thanght@danang.gov.vn
 Huỳnh Thanh Hải
(Giáo viên)
0934 771 313     
Khoa Đại cương và Nghiệp vụ văn hoá 
Lê Thị Thanh Hải
(Trưởng khoa)
0982 335 134 2 816 834  hailtt@danang.gov.vn
 Lê Thị Thảo Anh
(Phó trưởng khoa)
0905 278 872    anhltt1@danang.gov.vn
Phan Thị Ngọc Tuyền
(Giáo viên)
0989 078 909    tuyenptn@danang.gov.vn
Võ Hoàng Diễm Thu
(Giáo Viên)
0984 289 647    thuvhd@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Huyền
(Giáo viên)
0905 082 996 2 816 834 huyenntt6@danang.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh Tin
(Giáo viên)
 01699 719 769    tinntt@danang.gov.vn
 Nguyễn Anh Đức
(Giáo viên)
     
Khoa Âm nhạc 
Nguyễn Văn Hiếu
(Trưởng khoa)
0913 420 992 2 816 831  hieunv@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Huyền
(Giáo viên Tổ TN-NC) 
0913 417 894    huyenntt11@danang.gov.vn 
Nguyễn Ngọc Huy
(Phó Tổ Trưởng Tổ LTÂN)

  huynn2@danang.gov.vn
Lê Thị Quyên
(Giáo viên Tổ LTÂN)
0914 231 581    quyenlt@danang.gov.vn
Trần Thị Sương
(Giáo viên Tổ LTÂN)
0905 560 789    suongtt1@danang.gov.vn
Nguyễn Thị An Bình
(Giáo viên Tổ LTÂN)
  3 704 701  binhnta@danang.gov.vn
Hồ Thị Thanh Phương
(Giáo viên Tổ LTÂN)
0905 930 786    phuonghtt1@danang.gov.vn
Trần Thị Phương Thảo
(Giáo viên Tổ LTÂN)
0905 262 325    thaottp@danang.gov.vn
Trần Nguyên Khoa
(Giáo viên Tổ LTÂN) 
0935 734 835    khoatn1@danang.gov.vn 

 Hồ Thị Công Lý
(Phó Tổ trưởng Tổ TNNC)
 0988 877 809    lyhtc@danang.gov.vn
Lê Duy Anh
(Giáo viên Tổ TNNC)
0903 588 164   anhld@danang.gov.vn
Phan Thị Ánh Tuyết
(Giáo viên Tổ TNNC)
0987 824 633    tuyetpta2@danang.gov.vn
Trần Thùy Linh
(Giáo viên Tổ TNNC)
0984 775 450    linhtt1@danang.gov.vn
Nguyễn Hữu Phong 
(Giáo viên Tổ TNNC)
 0935 306 268   phongnh4@danang.gov.vn 
Số FAX của trường: 0511.3951750
Loading the player...