Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 144
02505574

VHNT Đà Nẵng / KHOA ÂM NHẠC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ THANH NHẠC – NHẠC CỤ (KHOA ÂM NHẠC)

     1. Tổ chức quản lý, giảng dạy các môn kiến thức thực hành chuyên ngành Thanh nhạc, Nhạc cụ (Nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ Tây phương) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     2. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

     3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

     4. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học thuộc Tổ bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

     5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, tham mưu biên soạn đề thi kiểm tra, đề thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, tuyển sinh do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

     6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ nhân viên thuộc Tổ bộ môn.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ LÝ THUYẾT ÂM NHẠC (KHOA ÂM NHẠC)

1. Chức năng:
     Tổ chức quản lý, giảng dạy các môn kiến thức lý thuyết tổng hợp chuyên ngành Âm nhạc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (các môn cơ sở ngành âm nhạc, môn Sáng tác, Lý luận, các môn thực hành cơ sở).

2. Nhiệm vụ:
     - Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

     - Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

     - Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học thuộc Tổ bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

     - Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, tham mưu biên soạn đề thi kiểm tra, đề thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, tuyển sinh do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ nhân viên thuộc Tổ bộ môn.


NHÂN SỰ KHOA

Họ và tên:  Nguyễn Văn Hiếu 
Chức vụ:  Trưởng khoa 
Số điện thoại:  0913 420 992 
Email:  hieunv@danang.gov.vn 


 
Họ và tên :  Nguyễn Thị Thu Huyền 
 Chức vụ :  Giáo viên
 Số điện thoại :  0913 417 894
 Email :  huyenntt11@danang.gov.vn
   
Họ và tên:  Hồ Thị Công Lý 
 Chức vụ: Phó Tổ trưởng Tổ TNNC
 Số điện thoại: 0988 877 809 
 Email: lyhtc@danang.gov.vn 

 Họ và tên :
Phan Thị Ánh Tuyết
Chức vụ :
Giáo Viên
Số điện thoại :
0987 824 633
 Email :
tuyetpta2@danang.gov.vn


 
 Họ và tên :
Lê Duy Anh
Chức vụ :
Giáo Viên
Số điện thoại :
0903 588 164
 Email :
anhld@danang.gov.vn
 
 Họ và tên :
Trần Thùy Linh
Chức vụ :
Giáo Viên
Số điện thoại :
0984 775 450
Email :
linhtt1@danang.gov.vn
                                 
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Phong 
Chức vụ: Giáo viên
Số điện thoại:  0935306268 
Email:  phongnh4@danang.gov.vn 
 


 
Họ và tên :
Nguyễn Ngọc Huy
Chức vụ :
Phó Tổ trưởng Tổ LTÂN
Số điện thoại :
Email :
huynn2@danang.gov.vn
 
Họ và tên:  Lê Thị Quyên 
Chức vụ:  Giáo viên 
Số điện thoại:  0914 231 581 
Email:  quyenlt@danang.gov.vn 
 
 
Họ và tên :
Trần Thị Sương
Chức vụ :
Giáo Viên
Số điện thoại :
0905 560 789
Email :
suongtt1@danang.gov.vn
 
Họ và tên :
Hồ Thị Thanh Phương
Chức vụ :
Giáo Viên
Số điện thoại :
0905 930 786
Email :
phuonghtt1@danang.gov.vn

Họ và tên :
Nguyễn Thị An Bình
Chức vụ :
Giáo Viên
Số điện thoại :
0511.3704701
Email :
binhnta@danang.gov.vn

Họ và tên :
Trần Thị Phương Thảo
Chức vụ :
Giáo Viên
Số điện thoại :
0905 262 325
Email :
thaottp@danang.gov.vn
   
 Họ và tên: Trần Nguyên Khoa 
 Chức vụ: Giáo viên 
 Số điện thoại: 0935 734 835 
 Email:  khoatn1@danang.gov.vn
Loading the player...