Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 81
02325650

VHNT Đà Nẵng / Khoa / Âm nhạc

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ THANH NHẠC – NHẠC CỤ (KHOA ÂM NHẠC)

     1. Tổ chức quản lý, giảng dạy các môn kiến thức thực hành chuyên ngành Thanh nhạc, Nhạc cụ (Nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ Tây phương) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     2. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

     3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

     4. Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học thuộc Tổ bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

     5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, tham mưu biên soạn đề thi kiểm tra, đề thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, tuyển sinh do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

     6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Tổ bộ môn.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ LÝ THUYẾT ÂM NHẠC (KHOA ÂM NHẠC)

1. Chức năng:
     Tổ chức quản lý, giảng dạy các môn kiến thức lý thuyết tổng hợp chuyên ngành Âm nhạc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (các môn cơ sở ngành âm nhạc, môn Sáng tác, Lý luận, các môn thực hành cơ sở).

2. Nhiệm vụ:
     - Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

     - Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

     - Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học thuộc Tổ bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

     - Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, tham mưu biên soạn đề thi kiểm tra, đề thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, tuyển sinh do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Tổ bộ môn.


NHÂN SỰ KHOA

Họ và tên:  Hồ Thị Công Lý 
Chức vụ: Phụ trách khoa
Số điện thoại: 0988 877 809 
Email: lyhtc@danang.gov.vn 


Họ và tên :
Nguyễn Bá Sĩ
Chức vụ :
Giảng viên
Số điện thoại:
0903572772
 Email :
sinb@danang.gov.vn
 

Họ và tên :
Phan Thị Ánh Tuyết
Chức vụ :    
Giảng viên
Số điện thoại:
0987 824 633
 Email :
tuyetpta2@danang.gov.vn


Họ và tên :
Trần Thùy Linh
Chức vụ :
Giảng viên
Số điện thoại:
0984 775 450
Email :
linhtt1@danang.gov.vn


Họ và tên :  Nguyễn Thị Thu Huyền 
Chức vụ : Giảng viên
Số điện thoại:   0913 417 894
Email :  huyenntt11@danang.gov.vn

 
Họ và tên:  Lê Thị Quyên 
Chức vụ:  Giảng viên 
Số điện thoại:  0914 231 581 
Email:  quyenlt@danang.gov.vn 
 
 

Họ và tên :
Trần Thị Sương
Chức vụ :
Giảng viên
Số điện thoại:
0905 560 789
Email :
suongtt1@danang.gov.vn

 

Họ và tên :
Hồ Thị Thanh Phương
Chức vụ :
Giảng viên
Số điện thoại:
0905 930 786
Email :
phuonghtt1@danang.gov.vnHọ và tên :
Nguyễn Thị An Bình
Chức vụ :
Giảng viên
Số điện thoại:
0935 552 978
Email :
binhnta@danang.gov.vnHọ và tên:  Nguyễn Hữu Phong 
Chức vụ: Giảng viên
Số điện thoại:  0935306268 
Email:  phongnh4@danang.gov.vn
Loading the player...